top of page
ປະສົບການແມ່ນຄູທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບໍລິສັດ ປັນຄຳ ຈາປາ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບໃຊ້ ແລະ ພິມຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຫຼາຍແຫ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົາສ້າງຕັ້ງມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ເຊັ່ນ: - ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ - UNDP, Unicef, UNFPA, WHO, WFP, ແລະ ອື່ນໆ - ອົງການ NGO ສາກົນ - ສະຖານທູດ - ທະນາຄານ (ບ່ອນຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ເຊັກ, Pass Book) - ພາກເອກະຊົນ - ອົງການ

Quotation Request Form

Please fill in your information and we'll send your quotation.

bottom of page