top of page

ປະຫວັດຫຍໍ້

ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1997 ເປີດກິດຈະການດ້ານໄອທີ ແລະອອກແບບສິ່ງພິມຕະຫຼອດໄລຍະ 20 ປີ

ດ້ວຍຜົນງານອອກແບບທີ່ສ້າງສັນ ໃນປີ 2005 ໄດ້ເລີ່ມໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າສູ່ການຜະລິດ 

ປານຄຳຈຳປາ ກ້າວໜ້າບໍ່ຢຸດຢັ້ງດ້ວຍຄວາມມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະສ້າງສັນຜະລິດຕະພັນຄຸນນະພາບ ເສີມສ້າງຄຸນຄ່າຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມດີມີຄຸນນະທຳ

ວິໄສທັດ

“ມຸ່ງໝັ້ນສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີ ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີມາດຕະຖານ ດ້ວຍບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະທຳ”

ພັນທະກິດ

- ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດແກ່ພະນັກງານ ດ້ວຍມາດຕະຖານສາກົນ

- ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະມີຄຸນນະທຳ

ກົນລະຍຸດ

- ກໍ່ສ້າງພະນັກງານໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກງານຢ່າງມີທັກສະ ຊ່ຽວຊານ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງຕົນດ້ວຍມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະສ້າງສັນ

- ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຢ່າງມີເອກະລັກ ທັນສະໄໝ ຫ່ວງໃຍສິ່ງແວດລ້ອມ

- ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ດ້ວຍຄວາມເປັນເລີດດ້ານການບໍລິການ ແລະການພິມ

- ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະພາຍນອກ ໃນພື້ນຖານຂອງຄຸນນະທຳອັນດີ

ນະໂຍບາຍ “ສູ່ຄວາມເປັນເລີດ”

- ພະນັກງານທີ່ບໍລິການດ້ວຍເຕັມຄວາມສາມາດ ເຕັມໃຈເຮັດວຽກ ເປັນທີມ ເປັນມິດໄມຕີມີຄວາມຜູກພັນ ມີຄຳຂວັນວ່າ ມີນຳ້ໃຈຕໍ່ກັນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ      ໃຫ້ຖາມ ຄວາມຜິດພາດເປັນ “ສູນ”

- ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີຄຸນຄ່າ ປະຢັດ ເຕັມປະສິດທິພາບ

- ເປັນຕົ້ນແບບຂອງເພື່ອນໃນອາຊີບ ດ້ານການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດ ຜະລິດຕະພັນ ແລະຄຸນນະທຳ ອັນເປັນຈັນຍາບັນຂອງນັກທຸລະກິດທີ່ດີ

ທີມງານ
ຊື່

TITLE

 

ຂ້ອຍເປັນວັກ. ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອເພີ່ມຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານເອງ ແລະແກ້ໄຂຂ້ອຍ. ຂ້ອຍເປັນບ່ອນທີ່ດີເລີດສຳລັບເຈົ້າໃນການເລົ່າເລື່ອງ ແລະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງເຈົ້າຮູ້ຈັກເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຊື່

TITLE

 

ຂ້ອຍເປັນວັກ. ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອເພີ່ມຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານເອງ ແລະແກ້ໄຂຂ້ອຍ. ຂ້ອຍເປັນບ່ອນທີ່ດີເລີດສຳລັບເຈົ້າໃນການເລົ່າເລື່ອງ ແລະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງເຈົ້າຮູ້ຈັກເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຊື່

TITLE

 

ຂ້ອຍເປັນວັກ. ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອເພີ່ມຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານເອງ ແລະແກ້ໄຂຂ້ອຍ. ຂ້ອຍເປັນບ່ອນທີ່ດີເລີດສຳລັບເຈົ້າໃນການເລົ່າເລື່ອງ ແລະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງເຈົ້າຮູ້ຈັກເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

bottom of page